Planetológiai és Űrtudományi Munkabizottság 

Veszprémi Akadémiai Bizottság

Planetary and Space Science Working Group

TAGOK


1.    Prof. Dr. Bencze Pál
2.    Prof. Dr. Bérczi Szaniszló
3.    Dr. Brezsnyánszky Károly
4.    Gadányi Péter
5.    Gál Tamás
6.    Dr. Gucsik Arnold
7.    Hargitai Henrik
8.    Dr. Horváth András
9.    Prof. Dr. Illés Erzsébet
10.    Dr. Károssy Csaba
11.    Kereszturi Ákos
12.    Lemperger István
13.    Nagy Szabolcs
14.    Dr. Polgári Márta
15.    Timár Éva
16.    Vidéki Róbert


A MUNKABIZOTTSÁG TAGJAI RÖVID SZAKMAI BEMUTATÁSA

1.    Prof. Dr. Bencze Pál (Magyar Tudományos Akadémia, Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet, Sopron), okl. geofizikusmérnök, DSc, c. egyetemi tanár, ny. tud. tanácsadó. Kutatási terület: Szakmai tevékenységében az első jelentős állomás a nagycenki „Széchenyi István” Geofizikai Obszervatórium létesítése volt. Itt az 1960-as évek elejétől légköri elektromos mérések lehetőségét, 1965-től az alsó ionoszférára vonatkozó mérések beindítását teremtette meg. Közben ezeknek a méréseknek az alapján légköri elektromos paraméterek változásainak az elemzésével foglalkozott. Az 1970. és 1980. közötti időszakban bekapcsolódott a Magyarországon kialakuló űrkutatási tevékenységbe, mesterséges holdakon és a felszínen egyidejűleg végzett mérések kiértékelésével, valamint geofizikai rakétákkal (Vertikal 6, 7, 10) végzett in situ ionoszféra vizsgálatok értelmezésével foglalkozott. Ezt követően mesterséges holdakon végzett semleges sűrűségmérések értelmezésével, modellezésével, továbbá ionoszférikus és plazmaszférikus irregularitások tanulmányozásával foglalkozik az Európai Unió által támogatott COST együttműködésben. Tapasztalatai elősegíthetik a bolygólégkörök tanulmányozását. (E-mail: bencze-kukac-ggki.hu).

2.    Prof. Dr. Bérczi Szaniszló (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Fizikai Intézet, Általános Fizika Tanszék), fizikus, csillagász, egyetemi docens.   Kutatási területek: Planetológia és kozmopetrográfia (meteoritek, holdkőzetek) Naprendszer, bolygótestek evolúciója, kis égitestek fejlődéstörténete Szimmetria és struktúraépítés, szimmetriától a sejtautomatákig Anyagok és technológiák, természeti folyamatok és technológiai folyamatok összehasonlítása A Hunveyor kisérleti gyakorló űrszonda modell építése, matematika az eurázsiai művészetekben. (E-mail: bercziszani-kukac-ludens.elte.hu).

3.    Dr. Brezsnyánszky Károly (Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója, Budapest), geológus. Kutatási terület: impakt sztratigráfia, mikrotektitek, kozmikus szferulák jelenléte a geológiai korrelációban. (E-mail: brezsnyánszky-kukac-mafi.hu)

4.    Gadányi Péter (Berzsenyi Dániel Főiskola, Természettudományi Főiskolai Kar, Természetföldrajzi Tanszék, Szombathely). Kutatási terület: Ph.D. hallgató, analóg planetáris geomorfológia, izlandi vulkánok (E-mail:gpeter-kukac-bdf.hu).

5.    Gál Tamás (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Budapest), geológus szakos hallgató. Kutatási terület: kozmokémia. (E-mail: ion04-kukac-freemail.hu)

6.    Dr. Gucsik Arnold földrajz tanár, természetvédelmi szakmérnök, geo-és kozmokémikus. A Bécsi Egyetem, Geo-és Kozmokémiai Intézetében (2003) szerzett Ph.D. fokozat után, a japán Okayamai Tudományegyetem kutatója lett. Jelenleg a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi adjunktusa. Tudományterülete főleg a sokk metamorfózisra koncentrálódik. A különböző impakt környezetből (meteoritok, impaktitok, mikrometeoritok, impakt üvegek, etc.,) származó sokk metamorfizált ásványok lumineszcens, spektroszkópiai és mikroszkópiai jellegével foglalkozik, különös tekintettel a mikrodeformációkra és a sokk hullámok által keltett ásványtani jelenségekre. Sokkhullám-fizikai kutatásait a Cambridge-i Egyetemen folytatta. Számos hazai és külföldi tudományos társaságnak a tagja (pl. the Meteoritical Society). Több nemzetközi, az impaktkrátereket kutató expedíción is részt vett. Vendég előadóként az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen, kozmokémiát és kozmogén dinamikát is tanított. A marsi életkutatásának katódlumineszcenciás lehetőségeit a NASA-JPL szakemberei is felmérték, és ebben az asztrobiológiai programban is tevékenyen részt vesz. (E-mail: ciklamensopron-kukac-yahoo.com)

7.    Hargitai Henrik (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Budapest), geológus, okl. földrajz tanár, Ph.D. hallgató, planetáris geomorfológia.

8.    Dr. Horváth András (TIT Budapesti Planetárium igazgatója, Magyar Tudományos Akadémia, Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa, Budapest), okl. matematika-fizika szakos tanár, csillagászat. Kutatási terület: miocén kori Nap-aktívitás, a felső-légköri jelenségek, kisbolygók morfológiája, és a Mars asztrobiológiai kutatása. (E-mail: planet-kukac-mail.datanet.hu)

9.    Prof. Dr. Illés Erzsébet (Magyar Tudományos Akadémia, Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa, Budapest).  A Nap-Föld fizikai kapcsolatok témakörön belül a Föld felsőlégkörének a vizsgálata mesterséges holdak mérései alapján, összehasonlító planetológia. Öt új effektust fedezett fel a felsőlégkörben: kettőt a fűtésével kapcsolatban (gyűrűáram-fűtés és éjszakai kompressziós fűtés), valamint három kisskálájú, finomszerkezeti változást az ionoszféra-buborékokkal, a beérkező meteorokkal, illetve a légköri belső gravitációs hullámokkal kapcsolatban. Összehasonlító-planetológiai témakörben új modellt javasolt az üstökösmagokra, és új megvilágításba helyezte a bolygógyűrűket, valamint a jeges holdakon domináló vulkáni tevékenységként a gejzír-aktivitást. (E-mail:  illes-kukac-konkoly.hu).

10.    Dr. Károssy Csaba (Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Földrajz Tanszék), tanszékvezető főiskolai docens. Kutatási terület: csillagászati földrajz, földi analógiák kutatása a marsi geomorfológiai tartományokhoz. (E-mail: kcsaba-kukac-bdtf.hu)

11.    Kereszturi Ákos (jelenleg doktorandusz az ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszékén és a Collegium Budapest Mars Asztrobiológia Csoportjában geológus), hidrológus és földrajz tanár. Fő kutatási területe az égitestek felszíni képződményeinek tanulmányozása, ezen belül elsősorban az egykori vízzel kapcsolatos felszínformák vizsgálata a Marson, a víz mai előfordulási lehetőségének a tanulmányozása, az Europa káoszterületeinek és a kisbolygók felszínmorfológiájának vizsgálata, általánosságban pedig az eltérő méretű és összetételű égitestek jellegzetes illetve egyedi felszínfejlődési tendenciáinak összehasonlítása. Az asztrobiológia területén belül az égitestek felszíni és felszín alatti térségeiben a térben és időben változó környezeti feltételek rekonstruálásával foglalkozik, elsősorban az anyagok körforgása és az adott környezet asztrobiológiai potenciáljának meghatározása szempontjából. (E-mail: kru-kukac-mcse.hu)

12.    Lemperger István (MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet), Ph.D. hallgató, a Mars geofizikai kutatása (E-mail: lempi-kukac-freemail.hu, lempi-kukac-ggki.hu).

13.    Nagy Szabolcs (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Budapest), geológus szakos hallgató. Kutatási terület: kozmokémia, meteoritkráterek, impaktitok geológiai és geokémiai konzekvenciái. (E-mail: ringwoodit-kukac-yahoo.com)

14.    Dr. Polgári Márta (Magyar Tudományos Akadémia, Geokémiai Kutatóintézet, Budapest) 1980-ban végzett az ELTE Természettudományi Karának Földtudományi szakán okleveles geológusként. Azóta az MTA korábban Geokémiai Kutatólaboratóriumában, ma Geokémiai Kutatóintézetében dolgozik. A földtudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, 2003.09.01-2005.12.31. között az Ásvány-Kőzettani és Szerves Geokémiai Osztályának vezetője.
Kutatási gyakorlat: üledékes kőzettan, ásványok lézerspektroszkópiai vizsgálata, ásványok pásztázó-elektronmikroszkópos vizsgálata különböző ércek elektron-mikroszondás vizsgálata (karbonátos és oxidos mangánércek, bauxit, stb.), üledékes mangánérc telepek geokémiája feketepala és az ércképződés kapcsolata természetes zeolitok geomikrobiológia katódlumineszcens módszer alkalmazása (2004-szeptemberétől) területét öleli fel. Legújabban a biomineralizáció témájában az úrkúti mangánércesedés új megközelítésű képződési modelljét dolgozta ki, amellyel kapcsolatban felvetődött az úrkúti telep asztrobiológiai szempontú modelkénrt való alkalmazása is. (E-mail: polgari-kukac-geochem.hu)

15.    Timár Éva (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Budapest), geológus szakos hallgató. Kutatási terület: kozmokémia. (E-mail: tmreva-kukac-yahoo.com)

16.    Vidéki Róbert (Nyugat-Magyarország, Növénytani Intézet, Sopron), okl. biológus-ökológus (E-mail: rvideki-kukac-emk.nyme.hu).